7 Program Ramowy


7. PROGRAM RAMOWY (7PR) WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ
BADAŃ, ROZWOJU TECHNOLOGICZNEGO I WDROŻEŃ
2007 - 2013


Ramowe Programy Badań i rozwoju technologicznego są jednym z ważniejszych narzędzi służących kształtowaniu polityki naukowej i technologicznej UE, jak również zapewniają wysoki poziom konkurencyjności gospodarki europejskiej na arenie międzynarodowej.

Programy ramowe w zakresie badań mają dwa podstawowe cele:
1.wzmocnienie naukowej i technologicznej bazy przemysłu europejskiego
2.stymulowanie jego konkurencyjności na rynkach międzynarodowych oraz promowanie badań wspierających politykę UE.

Ponadto bardzo ważne znaczenie w funkcjonowaniu programów ramowych ma nawiązanie
i zacieśnienie współpracy pomiędzy sektorem badawczym a przemysłem. 7 Program Ramowy jest nieco obszerniejszą i kapitałochłonną wersją 6 PR i stanowi obecnie największy mechanizm finansowania i kształtowania badań naukowych na poziomie europejskim. Program obejmuje okres siedmioletni (2007 – 2013) , a jego budżet wynosi ponad 50 mld euro (wzrost o około 63% w porównaniu z 6PR). Większa część funduszy w ramach tego programu przeznaczona jest na granty badawcze w celu współfinansowania projektów w zakresie badań, rozwoju technologicznego.

- STRUKTURA
- WNIOSKODAWCY
- SYSTEMY FINANSOWANIA
- KONKURSY

STRUKTURA


7 PR składa się z 4 szczegółowych komponentów oraz programu uzupełniającego, który obejmuje badania naukowe (EURATOM) oraz działania Wspólnotowego Centrum Badawczego (JRC).

Programy szczegółowe 7 PR to:
 • WSPÓŁPRACA (COOPERATION)
 • POMYSŁY (IDEAS)
 • LUDZIE (PEOPLE)
 • MOŻLIWOŚCI (CAPACITIES)

 • WSPÓŁPRACA

  Celem programu jest wspieranie ponadnarodowej współpracy naukowo - badawczej
  w obszarach takich jak:
 • Zdrowie;
 • Żywność, rolinctwo, rybołówstwo, biotechnologia;
 • Technologie informacyjne i komunikacyjne;
 • Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne;
 • Energia;
 • Środowisko (w tym zmiany klimatu);
 • Transport (łącznie z aeronautyką);
 • Nauki społeczno – ekonomiczne oraz humanistyczne;
 • Przestrzeń kosmiczna;
 • Bezpieczeństwo.


 • Budżet programu to 32 413 mln euro. Uszczegółowienie ww. programów następować będzie co roku, poprzez sporządzenie dla każdego obszaru tzw. Programu Pracy. Badania mają za zadanie promować współpracę międzynarodową poprzez realizację projektów ponadnarodowych konsorcjów przemysłowych i środowisk akademickich.

  Realizatorami badań mogą być:
 • Instytucje naukowe – uniwersytety, akademie, instytuty
 • Jednostki przemysłowe - sektora MŚP oraz duży przemysł
 • Organizacje – stowarzyszenia i federacje
 • Jednostki publiczne i prywatne, posiadające osobowość prawną
 • Jednostki rządowe i samorządowe
 • Indywidualni badacze.

 • POMYSŁY

  W ramach tego programu wspierane będą badania pionierskie, znajdujące się na "granicy wiedzy" (frontier research), które inicjowane będą przez naukowców. Badania te mogą być prowadzone w każdym obszarze naukowym lub technologicznym i nie wymagają, tak jak
  w przypadku programu Współpraca, nawiązywania współpracy transgranicznej. Wdrażaniem tego szczegółowego programu zajmuje się Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN). Badania realizowane w ramach komponentu Pomysły mogą mieć zarówno charakter podstawowy, jak też stosowany.

  W ramach programu realizowane będą 2 typy projektów:
 • Dla początkujących naukowców – ERC Starting Grant
 • Dla doświadczonych naukowców – ERC Advanced Grant


 • W przypadku obu typów projektów, konkursy ogłaszane są tylko raz w roku. Okres realizacji projekt ów nie może przekroczyć 5 lat, a ich wartość wynosi od 2 mln euro dla naukowców początkujących do nawet 3,5 mln euro dla naukowców doświadczonych.
  Budżet programu wynosi 7 510 mln euro.
  LUDZIE

  Zadaniem programu jest wspieranie mobilności oraz promowanie rozwoju kariery naukowej, nie tylko na terenie UE. Program obejmuje nie tylko stypendia, ale też różne inne środki wspomagające naukowców w zakresie rozwoju umiejętności i wiedzy. Program składa się z 10 rodzajów projektów badawczo - szkoleniowych, tzw. Akcje Marie Curie, a jego całościowy budżet to 4 750 mln euro.

  Działania w ramach programu skierowane są do osób, które ukończyły studia wyższe i są uprawnione do otwarcia przewodu doktorskiego, zaś tematy i obszary jakie realizowane są
  w ramach programu pochodzą od instytucji naukowych i naukowców. Długość stażu naukowego określa kwalifikowalność beneficjentów do poszczególnych działań w przypadku akcji Marie Curie. Komponent Ludzie kładzie duży nacisk na aktywny udział przemysłu, zwłaszcza sektora MŚP, zwłaszcza w tych akcjach Marie Curie, które polegają na współpracy większej liczby instytucji.
  • Kształcenie Początkowe Naukowców - Akcja Marie Curie: Initial Training Network (ITN)
  • Kształcenie przez całe życie i rozwój kariery - Akcja Marie Curie: Intra – European Fellowships for Carter Development (IEF) –
   • Akcja Marie Curie: European Reintegration Grants (ERG) – Europejskie Granty Reintegracyjne
   • Akcja Marie Curie: Co – funding of Regional, National and International Programmes (COFUND) – Współfinansowanie programów stypendialnych
  • Współpraca pomiędzy przemysłem a środowiskiem akademickim - Akcja Marie Curie: Industry – Academia Partnership and Pathways (IAPP)
  • Wymiar międzynarodowy
   • Akcja Marie Curie: International Outgoing Fellowships for Carter Development (IOF) - Indywidualne projekty wyjazdowe
   • Akcja Marie Curie: International Incoming Fellowships (IIF) – Indywidualne projekty przyjazdowe
   • Akca Marie Curie: International Reintegration Grants (IRG) – Międzynarodowe Granty Reintegracyjne
   • Wspieranie wspólnych inicjatyw
  • Działania szczegółowe – Akcja Marie Curie: Marie Curie Awards (AWARDS)

  MOŻLIWOŚCI

  Program Możliwości ma na celu wzmacnianie potencjału badawczego, rozwoju technologicznego i innowacji. Program przewiduje realizację 7 rodzajów działań:
 • Infrastruktura badawcza – rozwój i optymalizacja wykorzystania;
 • Badania na rzecz sektora MŚP – zwiększenie zdolności innowacyjnych i zastosowanie wyników badań w przemyśle;
 • Regiony wiedzy – rozwój klastrów badawczych;
 • Potencjał badawczy – uwolnienie potencjału w najbardziej oddalonych regionach UE;
 • Nauka w społeczeństwie – zintegrowanie nauki i technologii ze społeczeństwem europejskim;
 • Współpraca międzynarodowa – szerzenie i wspieranie współpracy ponadnarodowej.


 • Budżet całego komponentu Możliwości wynosi 4 097 mln euro.
  WSPÓLNOTOWE CENTRUM BADAWCZE (JOINT RESEARCH CENTRE)

  Centrum jest jedną z Dyrekcji Generalnych KE i składa się z 7 Instytutów Badawczych na terenie 5 państw: Belgia, Włochy, Hiszpania, Holandia, Niemcy.

  Działania Centrum skupiają się wokół następujących obszarów:
 • Działania główne: Żywność, Produkty Chemiczne, Zdrowie, Środowisko i Zrównoważony Rozwój, Bezpieczeństwo.
 • Działania horyzontalne: Analizy techno – ekonomiczne, Materiały odniesienia i pomiarów, Bezpieczeństwo publiczne i zapobieganie oszustwom finansowym.


 • Budżet przewidziany na realizację działań przez Wspólnotowe Centrum Badawcze
  wynosi 1 751 mln euro.
  EURATOM

  Badania prowadzone w ramach programu EURATOM obejmować będą badania energii syntezy termojądrowej oraz rozszczepienie jądrowe i ochronę przed promieniowaniem. Budżet programu to 2 751 mln euro.
  WNIOSKODAWCY  W aplikowaniu o środki z 7PR udział mogą brać różnorodne podmioty i osoby.
  Uczestnikami są osoby fizyczne i prawne powołane na mocy prawa krajowego obowiązującego w miejscu ich siedziby, na mocy prawa wspólnotowego lub prawa międzynarodowego.

 • Zespoły badawcze na uniwersytetach lub przy instytucjach badawczych
 • Przedsiębiorstwa chcące wprowadzić innowacje
 • Sektor MŚP
 • Stowarzyszenia lub grupy MŚP
 • Administracja publiczna lub rządowa
 • Początkujący naukowcy w stopniu doktora
 • Doświadczeni naukowcy
 • Instytucje wspierające infrastruktury badawcze o międzynarodowym znaczeniu
 • Organizacje międzynarodowe i naukowcy z państw trzecich
 • Organizacje społeczne


 • Wymogi w odniesieniu co do ilości i rodzaju uczestników podawane są zawsze w programach szczegółowych oraz przy ogłoszonych konkursach (call os proposals).

  7 PR dostępny jest dla uczestników z całego świata. Niemiej jednak stosowane są różne procedury uczestnictwa oraz środki finansowe dla różnych grup państw. Zasady uczestnictwa poszczególnych państw zapisane są w programach pracy oraz zaproszeniach do składania wniosków.
  Kraje upoważnione do korzystania ze środków w ramach 7PR:
  • Kraje członkowskie UE
  • Kraje trzecie, w tym:
   • Kraje stowarzyszone, posiadające umowę o współpracy naukowo - technicznej (Chorwacja, Lichtenstein, Islandia, Izrael, Norwegia, Szwajcaria, Turcja)
   • Kraje partnerskie współpracy międzynarodowej (ICPC), wymienione
    w poszczególnych programach pracy.
   • Inne kraje trzecie, nie należące do krajów stowarzyszonych ani do krajów partnerskich, spełniające określone kryteria.

  SYSTEMY FINANSOWANIA


  Systemy finansowania to inaczej typy projektów poprzez które realizowany jest program. Informacja odnośnie formy systemu finansowania zamieszczana jest każdorazowo
  w zaproszeniach do składania wniosków.

 • Projekty realizowane w ramach współpracy

  Projekty współpracy to projekty współfinansujące prace badawcze, naukowe
  i technologiczne zmierzające do osiągnięcia określonego rezultatu w formie produktu czy też technologii. Projekty realizowane są przez konsorcja złożone z podmiotów pochodzących z różnych państw,
  a także przedstawicieli przemysłu i środowisk naukowych. W projekcie muszą uczestniczyć co najmniej 3 podmioty prawne z 3 różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych.
  W przypadku współpracy państw trzecich minimalna liczba uczestników wynosi 4:2 podmioty z różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych i 2 podmioty z różnych krajów trzecich.


 • Sieci doskonałości

  Taka forma finansowania przeznaczona jest dla instytucji badawczych mających na celu integrację europejskiego potencjału badawczego w zakresie obszarów strategicznych. Struktura sieci polega na łączeniu w całość działań podejmowanych przez różne organizacje
  i tworzenie Wspólnego Programu Badań. Minimalna ilość uczestników przy takiej formie finansowania to co najmniej 3 podmioty prawne z 3 różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych.


 • Działania koordynacyjne i wspierające

  Działania te obejmują przede wszystkim koordynowanie, wspomaganie i tworzenie całej sieci projektów, programów i polityk. Ze względu na liczbę podmiotów biorących udział
  w projekcie, dzielimy je na projekty koordynacyjne, w którym uczestniczą co najmniej
  3 podmioty prawne z 3 różnych krajów stowarzyszonych lub członkowskich oraz projekty wspierające, gdzie wnioskodawcą może być jeden podmiot prawny. W przypadku projektów wspierających, taki system finansowy stosowany jest w każdym programie szczegółowym.


 • Projekty indywidualne/ wsparcie na rzecz badań pionierskich

  Projekty indywidualne są projektami realizowanymi przez zespoły badawcze – krajowe lub międzynarodowe -, które kierowane są przez jedną instytucję badawczą zwaną „głównym naukowcem”. Projekty te finansowane są ze środków pochodzących z Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERBN). Ten system finansowania stosowany jest w programie POMYSŁY, jako granty dla początkujących naukowców oraz granty dla doświadczonych badaczy.


 • Wspieranie kształcenia zawodowego i rozwoju kariery naukowców

  System wspierania kształcenia zawodowego i rozwoju kariery naukowców realizowany jest poprzez projekty badawczo – szkoleniowe firmowane jako Akcje Marie Curie w programie szczegółowym LUDZIE. Ze względu na okres realizacji projektów oraz podmioty je realizujące, wyróżnia się dwa typy projektów:
   • projekty instytucjonalne – realizowane przez kilka instytucji przez okres 3 – 4 lat
   • projekty badawczo – szkoleniowe, indywidualne – realizowane przez indywidualnych naukowców, przy współpracy z jednostką badawczą przez okres do 3 lat

 • Badania na rzecz MŚP

  System polega na wspieraniu rozwoju technologicznego i projektów badawczych, realizowanych przez uczelnie wyższe, ośrodki badawcze, oraz inne podmioty na rzecz grup szczególnych, zwłaszcza MŚP oraz ich stowarzyszeń. System taki stosowany jest
  w programie szczegółowym Możliwości

 • Badania na rzecz MŚP
 • Badania na rzecz stowarzyszeń MŚP
 • KONKURSY


  Informacje o ogłoszonych w ramach 7 PR konkursach, znajdziecie Państwo na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE (http://www.kpk.gov.pl/7pr/konkursy.html)  Do opracowania wykorzystano informacje ze strony internetowej Krajowego Punktu Kontaktowego oraz Cordis
  Wygenerowano w sekund: 0.04
  262,532 Unikalnych wizyt