Fundusze 2007-20013


Czym są fundusze strukturalne?

Fundusze Strukturalne są instrumentem Polityki Strukturalnej Unii Europejskiej, a ich zadaniem modernizacja i restrukturyzacja gospodarek wszystkich Państw Członkowskich UE. W nowym okresie programowania 2007 – 2013 liczba Funduszy Strukturalnych została zredukowana z 4 do 2, są nimi:
- Europejski Fundusz Społeczny
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dodatkowo istnieje jeszcze Fundusz Spójności, który w obecnym okresie programowania będzie podlegał takim samym zasadom jak Fundusze Strukturalne. Łączna wartość środków, która ma trafić do naszego kraju za pomocą tych funduszy to 63,7 miliarda euro.

Wykorzystanie unijnych funduszy dla Polski reguluje Narodowa Strategia Spójności, która określa zakres wykorzystywania tychże środków.

Programy Operacyjne

Postanowienia Strategii realizowane będą za pomocą Programów Operacyjnych, które zarządzane są przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), zarządzanych przez Urzędy Marszałkowskie poszczególnych województw

PROGRAMY OPERACYJNE

- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki

- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

- Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

- Program Operacyjny Europejskiej Współpracy Terytorialnej

- Program Operacyjny Pomoc Techniczna

- 16 REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH

- Regionalny Program Operacyjny dla województwa podkarpackiego RPO WP

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego zarządzany jest przez Urząd Marszałkowski w Rzeszowie http://www.si.podkarpackie.pl/Urzad/K0/

Aktualne informacje na temat realizacji RPO WP w naszym województwie znajdziecie Państwo na portalu http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo


Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów
tel. 17 850 17 00
fax. 17 850 17 01
e-mail urzad@podkarpackie.pl
Wygenerowano w sekund: 0.02
262,529 Unikalnych wizyt